10 zář, 2017 Kategorie: Zdravé sezení Zobrazení: 2990

Studie vlivu klekací židle na přirozené zakřivení páteře

Klekací židle a bederní páteř

Jedna z posledních vědeckých studií, která se zabývá sezením na klekací židli a bolestí bederní páteře, je pilotní studie francouzských vědců v čele s Matthieu Vaucherem. Název této průřezové komparativní studie je "Effect of a kneeling chair on lumbar curvature in patients with low back pain and healthy controls: A pilot study" a jejím cílem bylo porovnat vlivy klasické a klekací židle na křivku bederní lordózy.

Měření probíhalo u dvou skupin osob, a to u 10 probandů s dlouhodobou nespecifickou bolestí bederní páteře a u kontrolní skupiny 10 lidí bez bolesti v zádech. Radiograficky byly měřeny vždy 2 pozice u každého jedince, v přirozeném napřímení páteře a při vyhrbení. Výsledky byly statisticky porovnány a byl nalezen statisticky významný rozdíl při sezení na klasické a klekací židli. Typ židle má signifikantní vliv na křivku bederní lordózy u obou zkoumaných skupin – sed na klasické židli výrazně redukuje bederní lordózu oproti sezení na klekací židli. Stejný výsledek byl nalezen při vzpřímeném sedu, stejně jako při vyhrbení.

Dalším důležitým faktem je, že skupina probandů s bolestí bederní páteře vykazovala menší rozdíl mezi vzpřímeným držením a vyhrbením. Z toho autoři usuzují, že se lidé s bolestí v bedrech snaží eliminovat vyhrbení v bederní oblasti, tzv. bederní kyfózu, a proto je pro ně vhodnější sedět na klekací židli, která naopak podporuje bederní lordózu.

Studie potvrzuje, že sezení na klekací židli podporuje bederní lordózu páteře, která je výhodná pro sezení na židli. Je pravděpodobné, že se lidé s bolestí v bederním úseku páteře podvědomě brání vyhrbení v této oblasti a je pro ně výhodné se vyhrbenému sezení vyvarovat.

Kompletní studii si můžete v originálním znění přečíst na této stránce..

CITACE: VAUCHER, Matthieu, Marie-Eve ISNER-HOROBETI, Christophe DEMATTEI, Sandrine ALONSO, Christian HÉRISSON, Pascal KOUYOUMDJIAN, Jaap H. VAN DIEËN a Arnaud DUPEYRON. Effect of a kneeling chair on lumbar curvature in patients with low back pain and healthy controls: A pilot study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 2015, 58(3), 151-156 [cit. 2017-09-10]. DOI: 10.1016/j.rehab.2015.01.003. ISSN 18770657. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877065715000445